covid

INFORMATION

COVID 19

covid

INFORMATION

covid 19

RE: TO ALL OUR ESTEEMED MEMBERS AND VALUED STAKEHOLDERS

REF: COPYRIGHT SOCIETY OF BOTSWANA PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN REGARDING CORONA VIRUS (COVID 19)

The threat of Corona Virus continues to be of great concern. As the news regarding COVID – 19 changes daily, we feel obligated to inform our Stakeholders on how the Society is preparing for any potential… Read More

RE: LEKWALO GO MALOKO LE BATSAAKAROLO BA BA TLOTLEGANG

REF: TEKODISO LE IPAAKANYO YA COPYRIGHT SOCIETY OF BOTSWANA TEBANG LE MOGARE WA CORONA (COVID 19)

Mogare wa Corona o tsweletse ka go tlisa ketsaetsego le go baka letshogo mo go botlhe. Seemo se se re ama lefatshe ka bophara. E re ka dikgang tsa COVID – 19 di fetoga tsatsi le letsatsi, re bona go le maleba go rurifaletsa… Read More